TipoFile NameDate ModifiedTamanho

pdf
LEI COMPLEMENTAR 053-2009 04/11/2021 18:08175k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 054-2009 04/11/2021 18:08724.4k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 055-2009 04/11/2021 18:08183.2k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 056-2009 04/11/2021 18:08188.2k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 057-2009 04/11/2021 18:081M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 057-2009 REPUBLICADA 04/11/2021 18:081M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 058-2009 04/11/2021 18:087.4M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 059-2009 Altera Codigo Tributario 04/11/2021 18:081.4M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 060-2009 04/11/2021 18:0821M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 061-2009 04/11/2021 18:08166.8k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 062-2009 04/11/2021 18:0816.1M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 063-2009 04/11/2021 18:0810.5M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 064-2009 04/11/2021 18:08350.8k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 065-2009 04/11/2021 18:085.5M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 066-2009 04/11/2021 18:08652.1k

docx
LEI COMPLEMENTAR Nº 063, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 04/11/2021 18:08610k

docx
LEI COMPLEMENTAR Nº 063, Original 04/11/2021 18:08606.1k

docx
LEI COMPLEMENTAR Nº 063, Atualizado 04/11/2021 18:08607.8k